تالار گفتگوی رادیولوژی

ICH

 
عکس راضیه عباسی
ICH
از راضیه عباسی در Tuesday، 22 April 2014، 10:43 PM
 

بیمار خانم 87 ساله ای است که روز گذشته به طور ناگهانی دچار حملات تشنج فوکال در سمت راست بدن شده است.

بیمار دو نوبت تشنج داشته که هر نوبت حدود بیست دقیقه طول کشیده و در بین تشنج ها هوشیاری نداشته است.

بیمار سابقه این حالت را در گذشته ذکر نمیکند