بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

سوال

 
عکس سمانه بیکی
سوال
از سمانه بیکی در Tuesday، 25 December 2012، 7:14 PM
 

1-انتقال فعال توسط پروتئینی به نام ........ که در غشای سیتوپلاسمی باکتری قرار دارد انجام می شود.

2-نوکاردیا آستروئیدس و کلستریدیوم ها به ترتیب..........و......... هستند.

     1- بی هوازی اختیاری - بی هوازی مطلق

     2-بی هوازی مطلق - هوازی بی هوازی اختیاری

     3-هوازی - بی هوازی مطلق

     4- هوازی - میکرو آنوفیل

3-از جدا شدن یک مولکول فسفات از مواد فسفردار حدودا چند کیلو کالری انرپی آزاد می شود؟

6-1        12-2         9-3           8-4

4-باکتری هایی که جهت رشد به CO2 نیاز دارند........ نامیده می شوند.

5- پروکاریوت های دارای دیواره ی سلولی فاقد پپتیدو گلیکان در کدام یک از شاخه های زیر قرار دارند؟

1-تنریکوتس        2- فیرمی کوتس        3-مندوزیکوتس         4-گراسیلیکوتس

6-هر گاه تقسیم سلولی باکتری های ....... در سه سطح عمود بر هم انجام شود توده های هشت تایی شبیه پاکت پستی به وجود می آید که آن را....... می نامند.

7-به بعضی از باکتری ها که دارای 1 یا 2 دسته تار لرزان هستند که در یک یه هر دو سر باکتری قرار گرفته اند چه می گویند؟

1- آمفی تریش         2- لوفو تریش          3- مونو تریش           4-پری تریش

8-بعضی از باکتری ها مانند ......... در محیط جامد هم حرکت می کنند که این نوع حرکت را......

می نامند.

9- باکتری های  فتو اتوتروف و فتوهتروتروف به ترتیب .........و .......... نیز نامیده می شوند.

10-باکتری های پاتوژن انسانی جزئ کدام دسته اند؟

1-فتواتوتروف         2- شیمیواتوتروف         3-فتوهتروتروف         4-شیمیوارگانوتروف