تالار گفتگوی رادیولوژی

دیورتیکولوز

 
عکس نرجس مسعودي
دیورتیکولوز
از نرجس مسعودي در Monday، 14 April 2014، 11:50 PM
 

بیمار آقایی 63 ساله با درد شکم مبهم از 3 هفته  قبل مراجعه کرده است.در history بیمار یافته خاصی پیدا نشد. در سونو انجام شده نیز ضایعات هایپر اکو گزارش شده بود.