بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

طرح سوال

 
عکس مهشاد قاسمی
طرح سوال
از مهشاد قاسمی در Tuesday، 25 December 2012، 6:42 PM
 

1)مایکوپلاسماها کدام ویژگی را ندارند؟

الف)تکثیرازطریق جوانه زدن است.                  ب)برای رشدنیاز به کلسترول دارند.            

ج)اشکال انها به صورت باسیل و بیضوی است       د)برای رشد نیاز به محیط ایزوتونیک دارند.

2)گونه کلستریدیوم چگونه باعث بیماری  انسان می شود؟


الف)توسط کک به انسان                           ب)از طریق محصولات حیوانات به انسان

ج)الوده شدن زخم به خاک                           د)الودگی اب شور یا شیرین

3)کدام یک از باکتری های زیر توکسین ترشح نمی کنند؟

الف)پنموکوک ها                                   ب)کورینه باکتریوم دیفتریا

ج)مایکوباکتریوم توبر کلوزیس                     د)استافیلو کوک طلایی

4)کدام از تاثیرات ترشح آندوتوکسین نیست؟

الف)تب                                          ب)اسیدوز

ج)اسهال وبایی                                 د)لکوپنی

5)در کدام دوره بیماری های واگیر دار علائم بالینی ظاهر می شود؟

الف)دوره تهاجم                              ب)دوره نقاهت

ج)دوره کمون                                د)دوره علائم اولیه

6)پدیده ترانسفورمیشن را چه کسی توصیف کرد؟

الف)مک لود                               ب)لوئی پاستور

ج)گریفت                                  د)رابرت کخ

7)کدام از خصوصیات هم زیستی انگلی نیست؟

الف)میزبان در حضور باکتری اسیب می بیند.

 ب)تمام باکتری های بیماریزا انگل هستند.

 ج)در مقابل تهاجم به مقابله بر میخیزند.

د)اگردرمحیط مناسب قرارنگیرند قادر به ایجاد بیماری نخواهند بود.

8)باکتری های پاتوژن انیانی جز کدام دسته هستند؟

الف)شیمیواتوتروف                    ب)هتروتروف

ج)شیمیوتروف                         د)شیمیوهتروتروف