تالار گفتگوی دندان پزشکی تشخیصی

سیست های ادنتوژنیک

 
عکس سیدمصطفی محمودی
سیست های ادنتوژنیک
از سیدمصطفی محمودی در Friday، 4 April 2014، 11:03 PM
 

سیست رادیکولار بزرگ

سیست دنتی ژروس بزرگ