بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

جای خالی

 
ارش شوريابي
جای خالی
از ارش شوريابي در Tuesday، 25 December 2012، 5:40 PM
 

ویروس انفولازا دارای ژنوم . .. .. است

عکس نرگس مقيمي
در پاسخ به: جای خالی
از نرگس مقيمي در Tuesday، 25 December 2012، 6:33 PM
 

RNA

عکس زهره رضائي كلاته
در پاسخ به: جای خالی
از زهره رضائي كلاته در Thursday، 27 December 2012، 10:00 AM
 

RNA

عکس زينب ستوده امامقلي
در پاسخ به: جای خالی
از زينب ستوده امامقلي در Sunday، 30 December 2012، 9:48 AM
 

RNA