بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

سوال

 
عکس مریم اسحقی ایل بیگی
سوال
از مریم اسحقی ایل بیگی در Tuesday، 25 December 2012، 5:34 PM
 

1.باکتری خانواده........جزء دسته باکتری های هوازی-بی هوازی اختیاری است؟

1)استافیلوکوکوس     2)اشرشیااکلای   3)استربتوکوکوس   4)آنتروباکتریاسه

2.بهترین روش تعیین وزن میکروارگانیسم........است که بوسیله سوسپانسیون سلول ها پراکنده می شود.

3.میکروارگانیسم هایی را که به طور مداوم روی سطوح بدن قرار دارند........می نامند.

4.یکی از انواع انتقال ژن در باکتری ها که موجب نوترکیبی ژنی می شود.......می باشد.

5.کدام یک از رابطه های زیر همزیستی نمی باشد؟

1)هم یاری   2)ساپروفیت   3)همسفرگی   4)پارازیتیسم

6.کدام یک از موارد زیر جزء تقسیم بندی های عفونت اپیدمیولوژی نمی باشد؟

1)پاندمیک   2)سپتی سمی   3)اپیدمیک   4)آنمیک