تالار گفتگوی دندان پزشکی تشخیصی

calcifying odontogenic cyst

 
عکس سیدمصطفی محمودی
calcifying odontogenic cyst
از سیدمصطفی محمودی در Friday، 14 March 2014، 11:50 PM
 

کیست ادنتوژنیک کلسیفیه می تواند همراه با بعضی تومورها مانند ادنتوما باشد. در مقاله پیوست گزارش مورد یک کیست ادنتوژنیک کلسیفیه همراه با ادنتوما وجود دارد که یک ویژگی خاص و نادر هم داشته است و آن وجود سلولهای پیگمانته می باشد