بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

طرح سوال

 
عکس فاطمه صدوقی
طرح سوال
از فاطمه صدوقی در Tuesday، 25 December 2012، 5:33 PM
 

1.در باکتری هایی که در حال فعالیت هستند تعدادی ریبوزوم به وسیله ی یک رشته یDNA به یکدیگر متصل شده و ایجاد..........مینمایند.

2.کدام یک جزء ساختمان تار لرزان نیست؟

a.رشته b.قلاب c.جسم پای ای d.دیواره سلولی

3.شمیواتوتروف ها از کدام یک از موارد زیر نمی تواند به عنوان منبع انرژی استفاده کنند؟

NH3.2 H2S.1 . تیوسولفات 4.KOH

4.باکتری ها به وسیله ی.............می توانند قطعات آسیب دیده یDNAرا بریده و توسط..........آن را خارج میکنید.

5.کدام یک از انتقالات ژن باکتری ها موجب نوترکیب موجب میشوذ؟

a.انتقال بدون واسطه b.انتقال با واسطه c.هم یوغی d.همه موارد

5.کدام یک جزء تاثیرات آندوتوکسین بر بدن نیست؟

1.تب 2.لکوپنی 3.شوارتزمن 4.تنگی عروق

6.به ترتیب بیماری دیفتری و جذام و هپاتیت جزء کدام دسته از بیماری ها هستند؟

حاد-مزمن-فوق حاد 2.تحت حاد-فوق حاد-مزمن 3.حاد-تحت حاد-مزمن 4.فوق حاد-مزمن-تحت حاد