بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

طرح سوال

 
عکس سیما خسروی
طرح سوال
از سیما خسروی در Tuesday، 25 December 2012، 4:58 PM
 

 

1.هلیکو باکتر پیلوری از نظر نوع تنفس در کدام دسته از باکتری ها قرار می گیرد؟

1.هوازی○                                 2.بی هوازی مطلق○                                 3.میکروآنوفل ها○                        4.هوازی-بی هوازی اختیاری○

2.جریان اشک عامل کنترل کننده مهمی برای باکتری های موجود در ملتحمه چشم به شمار می رود زیرا حاوی لیزوزیم است.      ص○   غ○

3.........موجودات زنده ای هستند که رابط بین منبع عفونت و انسان هستند.

1.ناقلین سالم○                              2.ناقلین بیولوژیک○                                      3.ناقلین بهبودیافته○                        4.فاکتور های محیطی○

4.در کدام یک از دوره های مختلف یک بیماری واگیر علائم بیماری به سرعت ظاهر می شود؟

1.دوره علائم اولیه○                           2.دوره نقاهت○

3.دوره تهاجم یا استقرار○                     4.هیچکدام○

5.استافیلوکوک طلایی................تولید می کند که همراه با فاکتورهای سرمی منجر به انعقاد پلاسما می شود.

1.آنزیم استرپتو کیناز○                   2.آنزیم هیالورو نیداز○

3.آنزیم کوآگولاز○                        4.آنزیم کلاژناز○