بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

سوال

 
عکس زهرا روزبهمن
سوال
از زهرا روزبهمن در Tuesday، 25 December 2012، 4:02 PM
 

1.کدام یک از موارد زیر از واسط های انتقال تنفس بی هوازی به حساب می اید؟            FAD(4          FP(3         TPN(2    سیتوکروم 1)                                    

2.کدام یک از باکتری های زیر جز باکتری های هوازی-بی هوازی اختیاری است؟        

1)نوکاردیا استروئیدس      2)لاکتوباسیل        3)استروپتوکوک        4)انتروباکتریاسه  

3.کدام یک از ویژگی های شاخه کراسیلیکوتس نیست؟                                          

1)جز باکتری های حقیقی است.                                                                   

2)نوع گرم مثبت است.                                                                             

3)دارای دیواره سلولی است.                                                                        

4)برخی از ان ها از طریق جوانه زدن تولید مثل میکنند.                                       

4.در کدام یک از فاز های تکثیر باکتری ها حد نمو صفر است و باکتری می تواند با اسید نوکلئیک غنی شود؟                                                                                

1)فاز حداکثر توقف    2)فاز لگاریتمی      3)فاز خفته     4)فاز مرگ                   

5.کدام دانشمند برای اولین بار موفق یه رنگ امیزی هسته باکتری شد؟                      

1)روبینیوم     2)لیستر     3)هس     4)فزانسیسکو ردی                                    

6.کدام نوع موتاسیون با ورود یک اسیدامینه اشتباه در زنجیره ی پروتئینی حاصل میشود؟ 

Missence(4     Nonsence(3     Neutral(2     Transition(1                                                           

7.بر اساس ترانسفورماسیون در کدام یک از باکتری های زیر دی ان ا   هترولوگ به داخل گیرنده راه پیدا نمی کند؟                                                                                  

1)استافیلوکوکوس     2)استرپتوکوک     3)باسیلوس     4)هموفیلوس