بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

طرح سوال

 
عکس سمانه وزیری
طرح سوال
از سمانه وزیری در Tuesday، 25 December 2012، 3:53 PM
 

 1- رده مولیکوتس جز شاخه ی ...........                                                                                     

1)فیرمی کوتس     2)تنریکوتس   3)گراسیلیکوتس    4)مندوزیکوتس                                                 

2-کدام ویژگی میکوپلاسما ها نیست؟                                                                                         

1)بدون دیواره    2)فاقد شکل ثابت    3)پلومورفیک    4)جز آرکئوباکتری ها                                         

3-اولین بار اصطلاح هوازی بی هوازی توسط.......وضع شد.                                                            

1)کخ      2)پاستور     3)لیون هوک    4)رابرت هوک                                                                    

4-کدام یک از باکتریهای زیر جز باکتریهای هوازی است؟                                                                  

1)مایکوباکتریوم توبر کلوزیس    2)آنتروباکتریاسه    3)باکتروئید     4)هلیکوباکترپیلوری                             

5-کدام یک از باکتریهای زیر به طور طبیعی تنها انسان را بیمار می کند؟                                                 

1)لاکتوباسیل    2)کاردیا آستروئیدس    3)مایکوباکتریوم توبرکلوزیس    4)میکرو کوک                                

6-در کدام فازهای تکثیر باکتری تعداد باکتریهای زنده به حداکثر مقدار ممکن می رسد؟                                   

1)مرحله سکون    2)مرحله شروع      3)مرحله فعال تکثیر       4)مرحله زوال                                       

7-جایگزین شدن یک پورین به جای پیریمیدین جز موتاسیون......                                                         

1)Transversion( 4              missence( 3                nonesence (2           neutral

 8-بهترین روش برای رنگ آمیزی و افتراق غشای سیتوپلاسمی از دیواره سلولی رنگ آمیزی........             

1)ویکتوریا      2)گرم     3)آلبرت         4)فوشین