بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه ترم سه علوم آزمایشگاهی))

سوالات.............

 
عکس محبوبه هروی
سوالات.............
از محبوبه هروی در Tuesday، 25 December 2012، 3:46 PM
 

   1- ساختمان همه ی باکتری ها اسکلت پلی ساکاریدی دارند به جز؟                                                    

1)سودوموناها 2)آ رکیوباکتری ها        3)اشرشیاکولای     4 )انترباکتریاسل    

 

2-  درساختمان باکتریهای گرم منفی کدام موردوجود ندارد؟    1) لیپید 2) پلی ساکارید   3)موکوپپتید     4)اسید تیی کوییک 

 3-  پیلی جنسی وفلاژن از........سر چشمه میگیرد.

4- اسفروبلاست چیست؟  1) غشای باکتری    2)غشای آسیبدیده باکتری    3) دیواره باکتری     4) دیواره آسیب دیده باکتری

5- کشف اشکال مختلف ال فرم توسط چه کسی بود؟ 1)  پتری  2)لیون هوک   3) فرانسیس کوردی 4) کلینربگ ونوبل

6- شکل و اندازه ی باکتری به کدام مورد بستگی ندارد؟    1) شرایط و واکنش محیط کشت  2)حرارت  3) سن باکتری  4) موادغذایی

7- اندازه ی باسیل حصبه بزرگترازاندازه ی باسیل سیاه زخم است؟ الف) صحیح         ب) غلط

8- کدام قسمت درباکتری ضروری است؟   1) کپسول      2)  پیلی      3) اگزوسپورم      4) دیواره سلولی

9- اسپور در اثر چه شرایطی حاصل میشود؟  1) نامساعدی پی اچ     2) مواد شیمیایی      3) کمبود مواد غذایی     4) همه ی موارد

10- درکدام مرحله ازتشکیل اسپور آلانین راسماز تشکیل میشود؟ 1) مرحله ی5   2) مرحله ی 4   3) مرحله ی6      4) مرحله ی 3