تالار گفتگوی ژنتیک

رونویسی

 
عکس مليكا كافي
رونویسی
از مليكا كافي در Sunday، 2 March 2014، 6:55 PM
 

رونویسی DNA و ساخت پروتیین