بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

كشف پني سيلين توسط فلمينگ درجريان مشاهده رشدناخواسته يك توده كپك پني سيليوم در مجاورت باكتري.......اتفاق افتاد.

 
عکس امين ببرخاني قره قشلاقي
كشف پني سيلين توسط فلمينگ درجريان مشاهده رشدناخواسته يك توده كپك پني سيليوم در مجاورت باكتري.......اتفاق افتاد.
از امين ببرخاني قره قشلاقي در Tuesday، 7 January 2014، 10:51 PM
 

1-باسيلوس انتراسيس

2-استافيلوكوكوس اورئوس

3-استروپتوكوكوس پيو‍‍ژنز

4-باسيلوس سرئوس