بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

شايعترين نوع سياه زخم كدام است؟

 
عکس امين ببرخاني قره قشلاقي
شايعترين نوع سياه زخم كدام است؟
از امين ببرخاني قره قشلاقي در Tuesday، 7 January 2014، 10:13 PM
 

1-سياه زخم سپتي سمي

2-سياه  زخم گوارشي

3-سياه زخم تنفسي

4-سياه زخم پوستي