بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

پپتيدوگليكان چيست؟

 
عکس امين ببرخاني قره قشلاقي
پپتيدوگليكان چيست؟
از امين ببرخاني قره قشلاقي در Tuesday، 7 January 2014، 9:53 PM
 

1-ساختمان مخصوص درديواره ي يك باكتري  گرم مثبت1

2-تركيبي است كه هم درباكتري هاي گرم مثبت وهم گرم منفي يافت ميشود

3-بخشي از ساختمان كپسول است كه در باكتري هاي گرم مثبت ضخيمتر است

4-ساختمان مخصوص درديواره ي يك باكتري گرم منفي