بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

سه گزینه ای

 
عکس ميترا حسن نژاد
سه گزینه ای
از ميترا حسن نژاد در Sunday، 5 January 2014، 6:23 PM
 

کدام یک با بقیه تفاوت دارد؟

1.کلستریدیوم پرفرنجس

2.کلستریدیوم بوتولینیم

3.کلستریدیوم تتانی