بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

چهار گزینه ای

 
عکس ميترا حسن نژاد
چهار گزینه ای
از ميترا حسن نژاد در Sunday، 5 January 2014، 6:20 PM
 

خنده شیطانی از مشخصه ی کدام باکتری می باشد؟

1.کلستریدیوم بوتولینیم

2.کلستریدیوم پرفرنجس

3.کلستریدیوم تتانی

4.کلستریدیوم دیفیسیل