بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

چهار گزینه ای

 
عکس ميترا حسن نژاد
چهار گزینه ای
از ميترا حسن نژاد در Sunday، 5 January 2014، 6:11 PM
 

کدام یک از باکتری های زیر هوازی می باشد؟

1.شیگلا

2.اکولای

3.کلستریدیوم بوتولینیم

4.مایکوباکتریوتوبرکلوسیز