بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

چهار گزینه ای

 
عکس ميترا حسن نژاد
چهار گزینه ای
از ميترا حسن نژاد در Sunday، 5 January 2014، 6:08 PM
 

گزینه صحیح کدام است؟

1.غشا سیتوپلاسمی در بعضی سلول ها وجود دارد

2.غریب به اتفاق باکتری ها دیواره دارند

3.در همه ی باکتری ها کپسول وجود دارد

4.مایکو پلاسماهادارای دیواره ی کامل اند