بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

چهار گزینه ای

 
عکس ميترا حسن نژاد
چهار گزینه ای
از ميترا حسن نژاد در Sunday، 5 January 2014، 6:04 PM
 

انبار ذخیره مواد غذایی در باکتری کدام است و اهمیت ان چیست؟

1.ریبوزوم انبار ذخیره مواد غذایی

2.واکوئول انبار ذخیره مواد غذایی

3.گرانول افتراق انواع میکروب ها وباکتری ها

4.میتوکندری افتراق انواع میکروب ها وباکتری ها