بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

تستی

 
عکس مهديه خدمت كار
تستی
از مهديه خدمت كار در Sunday، 5 January 2014، 1:35 PM
 

5.کدام صحیح است؟

1-همه ی باکتریها دیواره دارند

2-هیچکدام از باکتریها دیواره ندارند

3-تعداد اندکی از باکتریها دیواره دارند

4-اکثرباکتریها دیواره دارند