بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

تستی

 
عکس مهديه خدمت كار
تستی
از مهديه خدمت كار در Sunday، 5 January 2014، 1:31 PM
 

4.کدام یک اصلا هوازی نیست؟

1-عامل مولد سل

2-عامل مولد زخم معده

3-Ecoli

4-کلاستیریدیوم بوتولیوم