بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

تستی

 
عکس مهديه خدمت كار
تستی
از مهديه خدمت كار در Sunday، 5 January 2014، 1:28 PM
 

3.کدامیک وظیفه ی مقابله    با فاگوسیتوز گلبول سفید را دارد؟

1-تاژک

2-پیلی

3-کپسول

4-غشا