بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

تستی

 
عکس مهديه خدمت كار
تستی
از مهديه خدمت كار در Sunday، 5 January 2014، 1:25 PM
 

2.اگزوتوکسین از کدام یک ترشح میشود؟

1-میکروب سل

2-ویروس ها

3-باکتری ها ی زنده

4 هیچکدام