بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

چهار گزینه ای

 
عکس مينا چوپان رودي
چهار گزینه ای
از مينا چوپان رودي در Saturday، 4 January 2014، 2:44 PM
 

هموفیلوس انفلانزاکدام یک از عفونت های زیر را ایجاد نمی کند؟

1.سینوزیت

2.التهاب گوش میانی

3.مننزیت

4.استافیلو کوکوس ساپروفیتیکوس