بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

چهار گزینه ای

 
عکس مينا چوپان رودي
چهار گزینه ای
از مينا چوپان رودي در Saturday، 4 January 2014، 2:41 PM
 

قفل شدن فک ها مشخصه کدام مورد می باشد؟

1.کزاز

2.اسهال خونی

3.سندرم شیرخوارداران گردن شل

4.بوتولیسم