بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

چهار گزینه ای

 
عکس مينا چوپان رودي
چهار گزینه ای
از مينا چوپان رودي در Saturday، 4 January 2014، 2:38 PM
 

کدام یک از موارد زیر کلاستریدیوم غیر مهاجم می باشد؟

1.دیفیسیل

2.سالولنا

3.perfringens

4.tetani