بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

چهار گزینه ای

 
عکس مينا چوپان رودي
چهار گزینه ای
از مينا چوپان رودي در Saturday، 4 January 2014، 2:25 PM
 

کلاستریدیوم بوتولینم جز کدام نوع از میکروب ها می باشد؟

1.ایروبیک

2.میکرو ایروفیل

3.هوازی-بی هوازی اختیاری

4.بی هوازی اجباری