بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

چهار گزینه ای

 
عکس مينا چوپان رودي
چهار گزینه ای
از مينا چوپان رودي در Saturday، 4 January 2014، 2:17 PM
 

کدام یک از شخصیت های زیر باکتری های مولد سل و سیاه زخم را کشف کرده است؟

1.ادوارد جنر

2.رابرت کخ

3.لوئی پاستور

4.الکساندر فلمینگ