بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

مايكوباكتريوم توبر كلوسيز در شرايط سخت توانايي توليد اسپور دارد

 
عکس نرگس نژادنجف
مايكوباكتريوم توبر كلوسيز در شرايط سخت توانايي توليد اسپور دارد
از نرگس نژادنجف در Wednesday، 1 January 2014، 11:44 AM
 
1.ص
2.غ