بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

صحیح غلط

 
عکس طيبه مقري
صحیح غلط
از طيبه مقري در Tuesday، 31 December 2013، 12:28 AM
 

تتانی جزءباکتری های کلستریدیوم مهاجم است.

1.صحیح                2.غلط