بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

تستی

 
عکس طيبه مقري
تستی
از طيبه مقري در Tuesday، 31 December 2013، 12:22 AM
 

کدام باکتری دیواره ناقص دارد؟

1.ارکی باکتری

2.مایکو پلاسما

3.اشرشیا کلای

4.استافیلوکوکوس ارئوس