بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

تستی

 
عکس طيبه مقري
تستی
از طيبه مقري در Tuesday، 31 December 2013، 12:19 AM
 

ویروس هایی که دارایenvelopاندخروجشان به چه شکل است؟

1.جوانه زدن

2.قطعه قطعه شدن

3.تقسیم دوتایی

1.4و2