بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

جاخالی

 
عکس مريم زيدانلو
جاخالی
از مريم زيدانلو در Monday، 30 December 2013، 12:51 AM
 

کپسول باکتریها معمولا ازجنس پلی ساکارید است بجز.....که کپسول آن ازجنس ....است؟