بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

تستی

 
عکس ليلي ناصري
تستی
از ليلي ناصري در Monday، 30 December 2013، 12:43 AM
 

کدام باکتری بی هوازی است؟

1-اشرشیا کلای

2-مایکوباکتریوم توبر کلوسیز

3-لاکتو باسیل

4-باکتروئید