بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

صحیح غلط

 
عکس ليلي ناصري
صحیح غلط
از ليلي ناصري در Monday، 30 December 2013، 12:40 AM
 

دیواره گرم مثبت ها مقاوم تر از دیواره ی گرم منفی هاست؟

1-صحیح   2-غلط