بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

تستی

 
عکس ليلي ناصري
تستی
از ليلي ناصري در Monday، 30 December 2013، 12:39 AM
 

کدام گزینه در مورد کلستردیوم بوتولینیوم صذق نمیکند؟

1-مهاجم

2-ایجاد مسمومیت غذایی

3-ترشح توکسین

4-در خاک به شکل اسپور دار است