بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

تستی

 
1
تستی
از عاطفه نجفي در Monday، 30 December 2013، 12:21 AM
 

کدام یک مثالی از باکتری های هوازی میباشد که فقط در سطح لوله آزمایش رشد میکند؟

1-هلیکوباکتر بایلری

2-اشزشیا کلای

3-مایکوباکتریوم توبر کلوسیز

4-سالمونلا