بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

تستی

 
1
تستی
از عاطفه نجفي در Monday، 30 December 2013، 12:17 AM
 

تمام موارد جز ویژگی های باکتری های کلستریدیوم بوتولینوم میباشد بجز....؟

1-اپور دار

2-گرم منفی

3-بی هوازی

4-مقاوم به حرارت