بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

صحیح غلط

 
1
صحیح غلط
از عاطفه نجفي در Monday، 30 December 2013، 12:13 AM
 

تمام باکتری ها دارای دیواره میباشند؟

1-غلط      2-درست