بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

جور کردنی

 
عکس حانيه الهي
جور کردنی
از حانيه الهي در Sunday، 29 December 2013، 10:47 PM
 
e-coli..........................................هوازی
شیگلا............................................هوازی و بی هوازی اختیاری
کزاز.............................................بی هوازی اجباری
کلاستریدیوم بوتولینیوم..........................هوازی وبی هوازی اختیاری