بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

صحیح غلط

 
عکس حانيه الهي
صحیح غلط
از حانيه الهي در Sunday، 29 December 2013، 10:40 PM
 
در سطح غشا سیتوپلاسمی باکتری ها دیواره سلولی دیده می شودبه استثنا یک گروه از باکتری ها تحت عنوان مایکوپلاسما ها که فاقد دیواره سلولی می باشند. صحیح ........غلط........