بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

جای خالی

 
عکس حانيه الهي
جای خالی
از حانيه الهي در Sunday، 29 December 2013، 10:32 PM
 
ویروئید ها تنها از یک ساختار ..........تشکیل یافته اند که صرفا انگل ...........سلول های گیاهی می باشند.