بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

جای خالی

 
عکس حانيه الهي
جای خالی
از حانيه الهي در Sunday، 29 December 2013، 10:30 PM
 
ذرات پریونی نیز اساسا به علت فقدان..........در خود موجود زنده تلقی نمی شوند.