بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

جور کردنی

 
عکس فاطمه رمضاني فدردي
جور کردنی
از فاطمه رمضاني فدردي در Sunday، 29 December 2013، 9:51 PM
 

سودوموناس ائودرینوزا                           اسهال خونی

شیگلا                                             التهاب روده بزرگ وکوچک

کلبسیلا                                           تولید کننده پگمان(پیوسیانین)

یرسینیا انترکولیتیکا                              عفونت مجاری تنفسی تهتانی(ریوی)