بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

جای خالی

 
عکس فاطمه رمضاني فدردي
جای خالی
از فاطمه رمضاني فدردي در Sunday، 29 December 2013، 9:38 PM
 

باکتری ........کپسول ان پلی پپتیدی است و بقیه باکتریها اگر کپسول داشته باشند از جنس پلی ساکاریدی می باشند.