بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

جای خالی

 
عکس فاطمه رمضاني فدردي
جای خالی
از فاطمه رمضاني فدردي در Sunday، 29 December 2013، 9:28 PM
 

در مرحله سکون به علت اضافه شدن .......و........و........زمان تولید مثل بیش از بیش طولانی و حد نمو کاهش میابد.