بانک سوالات پیشنهادی دانشجویان برای امتحان میکروب شناسی (ویژه رشته اتاق عمل فردوس)

میزبان کدامیک با بقیه متفاوت است؟

 
عکس فاطمه فخرعالي زاده
میزبان کدامیک با بقیه متفاوت است؟
از فاطمه فخرعالي زاده در Sunday، 29 December 2013، 7:58 PM
 

1.شیگلا فلکسنری

2.سالمونلا پاراتیفی

3.سالمونلا تیفی

4.شیگلا دیسنتری